Nav view search

Navigation

Search

Display # 
Title Author Hits
แผนปฏิบัติงานการสุ่มสำรวจทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 31
โครงการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Forum) สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปี 2560 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 77
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 73
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มาตรฐานการเก็บและนำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ" Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 104
แผนการปฏิบัติงานหน่วยโคนมเคลื่อนที่ เพื่อติดตามแนะนำแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 110
แผนการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 85
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกสมาธิบำบัดให้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่แข็งแรง เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้หวัดนก Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 64