Nav view search

Navigation

Search

ส่วนมาตรฐานฯ เขต 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานด้านอาหารปลอดภัยในสำนักงานปศุสัตว์เขต 1

pic2 7092017     ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานด้านอาหารปลอดภัยในสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ถูกต้อง ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน บูรณาการงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 7092017 pic3 7092017
pic8 7092017 pic9 7092017
pic4 7092017 pic5 7092017
pic6 7092017 pic7 7092017

ส่วนยุทธฯ เขต 1 ร่วมกับกองแผนงาน จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต้นแบบ

pic2 17092017     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับกองแผนงาน จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอต้นแบบให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้มีความเข้าใจในการดำเนินงานการขับเคลื่อนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต้นแบบ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท โดยมีนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุม และนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้ชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต้นแบบ

 

ภาพกิจกรรม

pic1 17092017 pic3 17092017
pic4 17092017 pic5 17092017