Nav view search

Navigation

Search

เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มาตรฐานการเก็บและนำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ"

pic2 12062017เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มาตรฐานการเก็บและนำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ" ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 12062017 pic3 12062017
pic4 12062017 pic5 12062017
pic6 12062017 pic7 12062017

ส่่วนยุทธฯ เขต 1 ร่วมกับศูนย์ฯ อาหารสัตว์ชัยนาท สาธิตการทำอาหารหมักสำหรับเลี้ยงโค กระบือ แพะ ตามนโยบายขับเคลื่อนงานปศุสัตว์อำเภอต้นแบบ ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

pic2 5062017     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ผู้อำนวยการส่่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายสุชาติ ยี่สาคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท  สาธิตการทำอาหารหมักสำหรับเลี้ยงโค กระบือ แพะ ตามนโยบายขับเคลื่อนงานปศุสัตว์อำเภอต้นแบบ ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 5062017 pic3 5062017
pic4 5062017 pic5 5062017
pic6 5062017 pic7 5062017