Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

pic1 20022018     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ออกตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) ทั้งหมด 3 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมงและอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

 

 

 

 ภาพกิจกรรม

pic2 20022018 pic3 20022018
pic4 20022018 pic5 20022018
pic6 20022018

ประชุมมอบนโยบายและ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี

pic1 19022018     ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี โดยมีดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 3 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 19022018 pic3 19022018
pic4 19022018 pic5 19022018