Nav view search

Navigation

Search

ส่วนส่งเสริมฯ เขต 1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดำเนินโครงการ ธคก.

pic1 7122017     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ปศุสัตว์ที่ 1 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท โดยมีนายสุชาติ ยี่สาคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธาน ดูงานการเลี้ยงโค-กระบือ รูปแบบ "คนรวมกลุ่ม วัว-ความรวมคอก"

 

 

 

 


ภาพกิจกรรม

pic2 7122017 pic6 7122017
pic5 7122017 pic4 7122017
pic3 7122017 pic7 7122017

ปศข.1 ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

 pic3 4122017     เมื่อวัน 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 300 ตัว ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานรับมอบโค-กระบือ เพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป

 

 


ภาพกิจกรรม

pic1 4122017 pic2 4122017
pic3 4122017 pic4 4122017
pic5 4122017 pic6 4122017
pic7 4122017 pic8 4122017