Nav view search

Navigation

Search

Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑

desktopตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๕ ก่อตั้ง สัตวแพทย์ภาค ๑ เป็นส่วนราชการบริหารสังกัดส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยา

desktopตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๐ เปลี่ยนชื่อจาก สัตวแพทย์ภาค ๑ เป็นชื่อ สัตวแพทย์เขต ๑ เปลี่ยนส่วนราชการบริหารสังกัดส่วนภูมิภาคเป็นราชการบริหารสังกัดส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

desktopตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๑๖ เปลี่ยนชื่อจาก สัตวแพทย์เขต ๑ เป็นชื่อ
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ เป็นราชการบริหารสังกัดส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

desktopเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ ย้ายที่ทำการจากถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาที่ทำการแห่งใหม่ที่ศูนย์ผสมเทียม ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

desktopตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๕ (เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๓ ก ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕) เปลี่ยนชื่อจาก สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ เป็นชื่อ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๑ เป็นราชการบริหารสังกัดส่วนกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐/๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

desktopตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในประกาศราชกิจจานุเบกษา
หน้า ๑ เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓ ก ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ เปลี่ยนชื่อจาก สำนักสุขศาสตร์
สัตว์และสุขอนามัยที่ ๑ เป็นชื่อ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ เป็นราชการบริหารสังกัดส่วนกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐/๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบัน

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

สัตวแพทย์ภาค ๑

ชื่อ - นามสกุล ปี พุทธศักราช
๑ นายสนั่น   เอกพจน์ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ - กันยายน ๒๔๙๘
๒ นายถวิล    ศุภจิตต์ ตุลาคม ๒๔๙๘ - พฤษภาคม ๒๕๐๐

สัตวแพทย์เขต ๑

ชื่อ - นามสกุล ปี พุทธศักราช
๒.นายถวิล    ศุภจิตต์ พฤษภาคม ๒๕๐๐ - มกราคม ๒๕๐๓
๓.นายถวิล    คุปตบุศย์ มกราคม ๒๕๐๓ - กรกฎาคม ๒๕๐๓
๔.นายจรูญ   อยู่สมสุข กรกฎาคม ๒๕๐๓ - กันยายน ๒๕๐๙
๕.นายเจริญ  สุวรรณคณิชย์ ตุลาคม ๒๕๐๙ - กันยายน ๒๕๑๑
๖.ม.ล.เจือ   นพวงศ์ ตุลาคม ๒๕๑๒ - กรกฎาคม ๒๕๑๖

ปศุสัตว์เขต ๑

ชื่อ - นามสกุล ปี พุทธศักราช
๖.ม.ล.เจือ   นพวงศ์ กรกฎาคม ๒๕๑๖ - กันยายน ๒๕๒๒
๗.นายสวัสดิ์  ศรีสิทธิยานนท์ ตุลาคม ๒๕๒๒ - ตุลาคม ๒๕๒๓
๘.ม.ร.ว.อำนวยพร เกษมสันต์ ตุลาคม ๒๕๒๓ - กันยายน ๒๕๒๘
๙.นายอุทิศ   มุสิโก มิถุนายน ๒๕๒๙ - ธันวาคม ๒๕๓๓
๑๐.นายปรีชา  พุนบุญ ธันวาคม ๒๕๓๓ - เมษายน ๒๕๓๗
๑๑.นายเสมอ   ทวีวิกยการ เมษายน ๒๕๓๗ - มิถุนายน ๒๕๓๘
๑๒.นายชวัธ   พฤกษอาโนชา มิถุนายน ๒๕๓๘ - กันยายน ๒๕๔๐
๑๓.นางลมัย   ชาตินิยม ตุลาคม ๒๕๔๐ - กรกฎาคม ๒๕๔๑
๑๔.นางยวนตา  พฤกษราช กันยายน ๒๕๔๑ - กันยายน ๒๕๔๓
๑๕.น.ส. ฉวีวรรณ   วิริยะภาค กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ - ธันวาคม ๒๕๔๕

ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๑

ชื่อ - นามสกุล ปี พุทธศักราช
๑๕.น.ส.ฉวีวรรณ  วิริยะภาค ธันวาคม ๒๕๔๕ - ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๖.นางวิมลพร  ธิติศักดิ์ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๗.นายไพโรจน์  ธำรงโอภาส ธันวาคม ๒๕๕๒ - พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑๘.นายวิริยะ  แก้วทอง ธันวาคม ๒๕๕๔ - มกราคม ๒๕๕๕

ปศุสัตว์เขต ๑

ชื่อ - นามสกุล ปี พุทธศักราช
๑๘.นายวิริยะ      แก้วทอง มกราคม ๒๕๕๕  มีนาคม ๒๕๕๕
๑๙.นายปรีชา     วงษ์วิจารณ์ มีนาคม ๒๕๕๕ - ตุลาคม ๒๕๕๕
๒๐.นายเอกภพ   ทองสวัสดิ์วงศ์ ตุลาคม ๒๕๕๕ - พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒๑.นายวิริยะ      แก้วทอง พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๒.นายประภาส  ภิญโญชีพ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน