Nav view search

Navigation

Search

ลักษณะภูมิศาสตร์

 

ลักษณะภูมิศาสตร์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้

 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอุทัยธานี  นครสวรรค์  และเพชรบูรณ์

ทิศใต้   ติดต่อกับสมุทรสงคราม  สมุทรปราการ  และอ่าวไทย

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับนครนายก  นครราชสีมา  และชัยภูมิ  

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับนครปฐมและกาญจนบุรี

 

หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จำนวน 24 หน่วยงาน ดังนี้

         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 8 แห่ง คือ  

1.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

2.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

3.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

5.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

6.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

7.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

8.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

ด่านกักกันสัตว์ จำนวน 8 แห่ง คือ

1.   ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี

2.   ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา

3.   ด่านกักกันสัตว์สระบุรี

4.   ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท

5.   ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

6.   ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพมหานคร

7.   ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง

8.   ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จำนวน 1 แห่ง              

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง 

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จำนวน 1 แห่ง

สถานีทดสอบสมรรถภาพแลพฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม สระบุรี จำนวน 1 แห่ง

สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันขึ้นอยู่กับกรมปศุสัตว์