Nav view search

Navigation

Search

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

 “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการกำกับดูแลการผลิตและการกระจายสินค้าปศุสัตว์”

 

พันธกิจ/ภารกิจหลักของหน่วยงาน

1.ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านสุขศาสตร์สัตว์ การควบคุม การป้องกัน การบำบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
2.ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปศุสัตว์
3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ และสุขอนามัยสัตว์
4.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและจังหวัด
5.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
6.เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการสุขภาพสัตว
7.เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจการปศุสัตว์
8.ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกันหรือสนัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเกษตรกรด้านการปศุสัตว์
2.ยกระดับการผลิตปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการและกลไกตลาด
3.การพัฒนาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์
4.เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการวิจัยส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
5.ยกระดับจากผู้ปฏิบัติไปสู่ผู้กำกับดูแล

 

ค่านิยมกรมปศุสัตว์ : สามัคคี มีเมตตา

นโยบายคุณภาพ

   พัฒนาประสิทธิภาพคน  เพิ่มประสิทธิผลของงาน คือ คุณภาพผลผลิตการปศุสัตว์ไทย

ปณิธาน

   1. มุ่งมั่นในการทำงานให้เป็นที่พึ่งของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  
   2. มุ่งเป็นมืออาชีพด้านการปศุสัตว์
   3. มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิสด้านการปศุสัตว์

คุณธรรม

   นิมิฺตฺตํ  สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา : ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายของคนดี