Nav view search

Navigation

Search

อำนาจหน้าที่

 

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ และงานธุรการ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล งานติดต่อ
ประสานงาน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฏหมายด้านปศุสัตว์
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานทั่วไป งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต สืบสวนการประพฤติมิชอบ การสอบสวนข้อเท็จริง การสอบสวนวินัย การบริหารความเสียงและควบคุมภายใน โครงการ 5 ส. โครงการน่าอยู่น่าทำงาน การดำเนินการตามตัวชี้วัด
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

ส่วนสุขภาพสัตว์

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขศาสตร์สัตว์ การควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนา และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่
ในการดำเนินการด้านสุขศาสตร์สัตว์
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์สัตว์ การควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
รวมทั้งควบคุมการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย โรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
4. เป็นศูนย์ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขศาสตร์สัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์
รวมทั้งการตรวจรับรองและควบคุม การดำเนินงานตามกฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2
. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
และส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการ ปศุสัตว์
3
. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจรับรอง และควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับกำหนดเขตเศรษฐกิจการปศุสัตว์ และระบบการจัดการฟาร์ม
พันธุ์สัตว์  อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งต้นทุนการผลิตและการตลาดที่เหมาะสม
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการสุขภาพสัตว์
ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ

3. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการผลิตปศุสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning)
ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ
3. จัดทำสถิติข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ
4. จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่
5. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
6. เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสัตว์
7. ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1
ตามระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) และจัดพิมพ์รายงานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
เสนอปศุสัตว์เขตและผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย ทราบ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
8. เป็นฝ่ายเลขานุการปศุสัตว์เขต 1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย