Nav view search

Navigation

Search

Display # 
Title Author Hits
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 40
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2560 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 178
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2559 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 254
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2559 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 367
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2558 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 363
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2558 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 1657
โครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการพัฒนาตนเอง (การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์) ปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 2 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 434
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2557 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามประเมินผลการปฏิบัติงาน Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 327
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนตัวชี้วัดผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคัุบบัญชา รอบที่ 2/2557 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 367
รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2557 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 290