Nav view search

Navigation

Search

แผนงาน/โครงการสำนักงานปศุสัตว์เขต 1
ฝ่ายบริหารทั่วไป

การเบิกจ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัสดุ
งานสารบัญ
งานกฎหมายด้านปศุสัตว์
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน

ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

กิจกรรมหลักเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์
กิจกรรมออกหน่วยชุดเฉพาะกิจ
โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
กิจกรรมหลักป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย
การเก็บตัวอย่างซากไก่เนื้อในฟาร์มมาตรฐานตรวจหาโรคระบาด
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
กิจกรรมตรวจสอบติดตามสถานพยาบาลสัตว์

ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง
การตรวจสอบรับรองและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ GMP
การตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและโรงคัดและบรรจุไข่
(GMP)
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติอาหารสัตว์

ตรวจสอบโรงฆ่าและแปรรูปเพื่อการส่งออก
การเฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitoring Plan)
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
การแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำวิกฤต
การตรวจกรณีพิเศษระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพฟาร์มสัตว์ปีก
การตรวจสอบยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์
การตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
กิจกรรมหลักปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าไก่และผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักพัฒนาและส่งเสรมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาลโรงฆ่าสัตว์และร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 

ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์

กิจกรรมหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ
พัฒนาการเลี้ยงสัตว์เล็ก-สัตว์ปีก
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
ยุวเกษตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ
สร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่
เตรียมความพร้อมฟาร์มโคนมเข้าสู่ระบบการจัดการฟาร์มที่ดี
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
หมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์
คัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ธนาคารโค-กะรบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ
กิจกรรมหลักส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

งานสารสนเทศและสถิติข้อมูล
วางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
วางแผนพัฒนาบุคลากร
วางแผนงานยุทธสาตร์ โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์
งานประเมินผลการปฏิบัติงานและติดตามแผนงานโครงการ
ศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัตติด้านปศุสัตว์
งานเลขานุการปศุสัตว์เขต 1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์
งานบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์