Nav view search

Navigation

Search

Display # 
Title Author Hits
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ จำนวน 80,000 ขวด/โด๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 46
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม (รวม 46 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 58
(สำเนา) ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม (รวม 46 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศขึ้นเว็บวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 100
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 86
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 122
(สำเนา) ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 137
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 139
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 185
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม (8 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 254