Nav view search

Navigation

Search

Display # 
Title Author Hits
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม (27 รายการ) ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 115
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 95
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 119
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 98
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม (25 รายการ) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2559 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 241
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 157
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 181
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 219
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านไมโครชิฟแบบเคลื่อนที่และเครื่องหมายระบุสัตว์ชนิดปลอดเชื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 198
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแอนติเจนฯ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 173