Nav view search

Navigation

Search

Display # 
Title Author Hits
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 16
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกลูตาราลดีไฮด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ และฟอร์มาลดีไฮด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 11
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำที่กักสุนัขเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 13
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาซื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 49
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 22
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 19
(สำเนา) ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 75
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 61
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 52
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม (8 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 Written by ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 90