Nav view search

Navigation

Search

คลิ๊ก มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
หนังสือขอเชิญชวนร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับสมาชิกศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 คลิกที่ปฏิทินกิจกรรมปี 2562
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาซื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (คลิกที่ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง)
ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดการความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่
คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ที่ 108/2556 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 รายละเอียดคลิกที่ภาพ
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 รายละเอียดคลิกที่ภาพ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 80 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน คลิกที่ภาพ
คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่องแต่งศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ เขต 1
KM ฝ่ายบริหารทั่วไป นำเสนอเรื่อง การตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์
วันอังคาร, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
KM ฝ่ายบริหารทั่วไป นำเสนอเรื่อง... Read More...
KM ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นำเสนอเรื่อง ประเมินความเสี่ยงสัตว์ปีก
วันอังคาร, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
KM ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นำเสนอเรื่อง... Read More...
KM ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นำเสนอเรื่อง อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง
วันอังคาร, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
KM ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นำเสนอเรื่อง... Read More...
การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
วันศุกร์, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธี Read More...
การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์
วันศุกร์, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
... Read More...
การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
วันศุกร์, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
... Read More...
การตรวจย้อนกลับ
วันศุกร์, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
การตรวจย้อนกลับ... Read More...
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับโคนม
วันจันทร์, ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับโคนม... Read More...
การพิจารณาแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์
วันศุกร์, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
... Read More...
ความปลอดภัยอาหาร Food safety
วันจันทร์, ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
ความปลอดภัยอาหาร Food... Read More...
คอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีก
วันศุกร์, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
คอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีก Read More...
ทบทวนหลักการ OIE คอมพาร์ทเมนท์
วันศุกร์, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ทบทวนหลักการ OIE คอมพาร์ทเมนท์ Read More...
ประเมินความเสี่ยงและการจัดการ HACCP ฟาร์มสัตว์ปีก
วันศุกร์, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ประเมินความเสี่ยงและการจัดการ HACCP ฟาร์มสัตว์ปีก Read More...

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ ฟาร์มแพะเนื้อ-แพะนม

pic1 13122018     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะเนื้อ-แพะนม ณ ห้องประชุมโรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอัชวัน โกมลเสวิน นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์เป็นวิทยากร

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 13122018 pic3 13122018
pic4 13122018 pic5 13122018

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

pic15 1112122018     เมื่อวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งเข้าตรวจห้องปฏิบัติการสำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 1112122018 pic3 1112122018
pic4 1112122018 pic5 1112122018
pic6 1112122018 pic7 1112122018
pic8 1112122018 pic10 1112122018
pic1 1112122018 pic9 1112122018
pic13 1112122018 pic12 1112122018
pic14 1112122018

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดอบรมการเตรียม ความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

pic1 12122018    เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ จัดจัดอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง กลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นเกษตรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 16 ราย  โดยมีนายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ฯ

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 12122018 pic3 12122018
pic4 12122018 pic5 12122018

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ ฟาร์มจิ้งหรีด

pic4 12122018     ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายนพพร โต๊ะมี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 12122018 pic2 12122018
pic3 12122018 pic5 12122018
pic6 12122018

Additional information