Nav view search

Navigation

Search

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
คลิ๊ก มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดการความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่
คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ที่ 108/2556 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 รายละเอียดคลิกที่ภาพ
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 รายละเอียดคลิกที่ภาพ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 80 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน คลิกที่ภาพ
คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่องแต่งศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ เขต 1

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เยี่ยมชมการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี

pic1 20112018          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายอวยชัย ชัยยุทธโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยน.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณเยี่ยมชมการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี ณ วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  ผลการดำเนินงานผู้ตัดสุนัขเพศผู้ จำนวน 10 ตัว สุนัขเพศเมียจำนวน 8 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 3 ตัว แมวเพศผู้จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 22 ตัว

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic3 20112018 pic6 20112018
pic4 20112018 pic5 20112018
pic2 20112018

Additional information