Nav view search

Navigation

Search

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง/ไก่ชน

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง/ไก่ชน

picchicken

หนังสือโครงการการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค คลิ๊ก 

เอกสารแนบ      1. แบบ กช 1   2. แบบ กช 2     3. แบบ กช 3

คลิ๊ก ไฟล์นำเสนอการลงข้อมูลในสมุดรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกฯ

 

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

picasf

1pin  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสำหรับประเทศไทย

1pin มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

           สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9

           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด

          สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ที่มาข้อมูล  สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์    คลิกข้อมูลเพิ่มเติม