Nav view search

Navigation

Search

รวมกฎหมายควบคุมโรคไข้หวัดนก

  รวมกฎหมายควบคุมโรคไข้หวัดนก

law ai- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
 - กฎหมายว่าด้วยควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์
 - พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง,ระเบียบ,ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 ดาวน์โหลดเอกสาร

  (สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )