Nav view search

Navigation

Search

เรื่อง ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และมาตรการรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร

เรื่อง ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และมาตรการรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร

1.เรียน ปศุสัตว์เขต1-9
2.เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัด  
3.เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ