Nav view search

Navigation

Search

แจ้งเตือนการเกิดโรคไข้หวัดนกและให้เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคตามแนวชายแดน

เรื่อง แจ้งเตือนการเกิดโรคไข้หวัดนกและให้เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคตามแนวชายแดน

เรียน
        - ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองคาย มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด ราชบุรี
        - ปศุสัตว์เขต 2 - 8
        - สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
        - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทุกแห่ง....

        คลิีกอ่านรายละเอียด

ที่มา : ส่วนโรคสัตว์ปีก  สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์