Nav view search

Navigation

Search

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 574
แผนปฏิบัติงานการสุ่มสำรวจทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 267
โครงการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Forum) สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปี 2560 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 321
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 257
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มาตรฐานการเก็บและนำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ" เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 349
แผนการปฏิบัติงานหน่วยโคนมเคลื่อนที่ เพื่อติดตามแนะนำแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 384
แผนการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 348
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกสมาธิบำบัดให้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่แข็งแรง เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้หวัดนก เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 269