Nav view search

Navigation

Search

เนื้อหา

สวัสดิภาพสัตว์

สวัสดิภาพสัตว์ Animal_welfare
โดยฝ่ายพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ในประเทศ  ส่วนตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์