Nav view search

Navigation

Search

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เนื้อหา

กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัยในโรงฆ่าสัตว์

กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัยในโรงฆ่าสัตว์
โดยฝ่ายพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ส่วนตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์