Nav view search

Navigation

Search

เนื้อหา

ความปลอดภัยอาหาร Food safety

ความปลอดภัยอาหาร Food safety 
โครงการอาหารศึกษาให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหารในสถานศึกษา
โดยสพ.ญ.กัญยา อาษายุทธ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1