Nav view search

Navigation

Search

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

คลิกอ่านรายละเอียด