Nav view search

Navigation

Search

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล  ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คลิกอ่านรายละเอียด