Nav view search

Navigation

Search

กิจกรรมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

cutout 12  

การประชาสัมพันธ์งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 โดยนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  
คลิกอ่านรายละเอียด

สาส์นจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  คลิกอ่านรายละเอียด

หนังสือกรมปศุสัตว์ (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) ที่ กษ 0614/5562 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง การจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  
คลิกอ่านรายละเอียด 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  
คลิกอ่านรายละเอียด

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 172/2560 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  
คลิกอ่านรายละเอียด

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 236/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแพะในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  
คลิกอ่านรายละเอียด

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 237/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคัดแพะแกะแยกประเภทการประกวดในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560
คลิกอ่านรายละเอียด

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 238/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันการปรุงอาหารจากเนื้อแพะ และกิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์ 
จากนมแพะในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560
คลิกอ่านรายละเอียด

หนังสือกรมปศุสัตว์ (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/ว 9184 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน และร่วมพิธีเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560   
คลิกอ่านรายละเอียด

แผนผังคณะทำงานจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  คลิกอ่านรายละเอียด

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 คลิกอ่านรายละเอียด

แผนที่เดินทางมาศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี  คลิกอ่านรายละเอียด

แผนผังแสดงสถานที่การจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  คลิกอ่านรายละเอียด

กำหนดการ "งานแพะแห่งชาติ" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2560
ณ บริเวณศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
คลิกอ่านรายละเอียด

กำหนดการ "พิธีเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14" ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
ณ บริเวณศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
คลิกอ่านรายละเอียด

ป้าย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  คลิกอ่านรายละเอียด

สัญลักษณ์ (logo) งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  คลิกอ่านรายละเอียด

ประเภทการประกวดแพะ แกะ - รางวัล งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  คลิกอ่านรายละเอียด
ประกวดแพะนม      คลิกอ่านรายละเอียด  
ประกวดแพะเนื้อ     คลิกอ่านรายละเอียด
ประกวดแพะแกะ     คลิกอ่านรายละเอียด   
ประกวดแพะ          คลิกอ่านรายละเอียด

ใบสมัครส่งแพะเข้าประกวด   คลิกอ่านรายละเอียด

ใบสมัครส่งแกะเข้าประกวด   คลิกอ่านรายละเอียด

ใบสมัครส่งแพะแกะแฟนซี   คลิกอ่านรายละเอียด

ประเภทการแข่งขัน - รางวัล งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560   คลิกอ่านรายละเอียด

คุณสมบัติผู้แข่งขัน วิธีดำเนินการ รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตัดสิน/รางวัล
คลิกอ่านรายละเอียด

ใบสมัครการแข่งขันวาดภาพระบายสี  คลิกอ่านรายละเอียด

การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแพะ รายการดังนี้ 
    1. การแข่งขันปรุงอาหารจากนมแพะ  
    2. การประกวดผลิตภัณฑ์จากนมแพะ
        2.1 ผลิตภัณฑ์นมแพะพาสเจอร์ไรท์
        2.2 ผลิตภัณฑ์ สบู่นมแพะ
    3. สาธิตการปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ
    4. การบรรยาย หัวข้อ การขออนุญาตสถานที่ผลิตและการขอเลขสารบบอาหาร
        อาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย : ผลิตภัณฑ์แพะ จากอย.
    5. การออกบูธ โชว์ ชิม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
คลิกอ่านรายละเอียด

ใบสมัครการแข่งขันทำอาหารจากนมแพะ   คลิกอ่านรายละเอียด
ใบสมัครการประกวดผลิตภัณฑ์จากนมแพะ  คลิกอ่านรายละเอียด 

หนังสือสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ที่ กษ 0616(1)/ว 524 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญร่วมออกร้านแสดงผลงาน/จัดนิทรรศการและภูมิทัศน์งานแพะแห่งชาต ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560
คลิกอ่านรายละเอียด

แบบสอบถาม ความประสงค์ร่วมกิจกรรมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560
คลิกอ่านรายละเอียด

 

สถานที่พัก - โรงแรมใกล้ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี  คลิกอ่านรายละเอียด