Nav view search

Navigation

Search

สนง.ปศข.1 ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับสมาชิกสวัสดิการศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560


pic9 23122016
     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2 สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  นายสัตวแพทย์วิริยะ  แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับสามชิกสวัสดิการศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 โดยโรงพยาบาลบ้านแพร้ว (องค์การมหาชน)

ภาพกิจกรรม

pic1 23122016 pic2 23122016
pic3 23122016 pic4 23122016
pic5 23122016 pic6 23122016
pic7 23122016 pic8 23122016
pic10 23122016

ปศข.1ร่วมกับปศจ.สระบุรี ปศจ.ลพบุรี ออกตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน


pic3 13 14122016       เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์เขต 
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ออกตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งตรวจห้องปฏิบัติการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 13 14122016 pic2 13 14122016
pic4 13 14122016 pic5 13 14122016
pic6 13 14122016 pic7 13 14122016
pic8 13 14122016 pic9 13 14122016