Nav view search

Navigation

Search

ส่วนส่งเสริมฯ เขต 1 จัดอบรมโครงการขยายผลฟาร์มสาธิตในจังหวัดพื้นที่เลี้ยงโคนม เรื่อง "การผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดีสำหรับโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1

pic1 29112017     ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน  2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดอบรมโครงการอบรมขยายผลฟาร์มสาธิตในจังหวัดพื้นที่เลี้ยงโคนม เรื่อง การผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดีสำหรับโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1  โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในการอบรมฯ  มีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่จังหวัด/ เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์, ศูนย์รวบรวมน้ำนม และเกษตรกร

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 29112017 pic5 29112017
pic4 29112017 pic3 29112017