Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ออกติดดามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอลำสนธิและอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

pic8 13122017     ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำทีมโดยปศุสัตว์เขต 1 นายประภาส ภิญโญชีพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบในพื้นที่อำเภอลำสนธิ และอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งตรวจห้องปฏิบัติการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

pic9 13122017  pic10 13122017 
  pic11 13122017