Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้นและระบาดวิทยา (ภาคปฏิบัติ)

pic1 26122017     ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้นและระบาดวิทยา (ภาคปฏิบัติ) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงในพื้นที่ การฝึกปฏิบัติครั้งนี้ ประกอบด้วย การฝึกทดสอบฉีดยาแอนติเจน ทดสอบโรคทูเบอร์คูโลสีส ฝึกการฉีดยาถ่ายพยาธิ ยาบำรุง วิตามิน และฝึกการสังเกตอาการสัตว์หลังจากทำการทดสอบโรคทูเบอร์คูดลสีส โดยได้รับความอนุเคราะห์สถนที่ฝึกปฏิบัติจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ทับกวาง จังหวัดสระบุรี


ภาพกิจกรรม

pic3 26122017 pic4 26122017
pic1 26122017 pic2 26122017
pic5 26122017