Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์

     pic1 345012018สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เพิ่มพูนความรู้ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมภูผาผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในการนี้ได้ศึกษาดูงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ-แกะ แปลงใหญ่ เครือข่ายคลัสเตอร์แพะสวนผึ้ง และกลุ่มรวบรวมนำ้นมดิบดำเนินจอมบึง

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 345012018 pic3 345012018
pic7 345012018 pic8 345012018
pic9 345012018 pic10 345012018
pic11 345012018 pic5 345012018
pic4 345012018 pic6 345012018