Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ออกติดดามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

pic5 11012018     ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งตรวจห้องปฏิบัติการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 11012018 pic3 11012018
pic4 11012018 pic5 11012018
pic1 11012018 pic6 11012018