Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตร แบบบรูณาการ เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

pic1 13022018     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1 บรูณาการกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กรมประมง  กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตร แบบบรูณาการ เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน  ณ ตลาดสี่มุมเมือง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic3 13022018 pic2 13022018
pic4 13022018 pic5 13022018