Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ออกติดดามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี

pic1 2021022018     ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งตรวจห้องปฏิบัติการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

 

 


ภาพกิจกรรม

pic2 2021022018 pic3 2021022018
pic7 2021022018 pic4 2021022018
pic1 2021022018 pic8 2021022018
pic5 2021022018 pic6 2021022018