Nav view search

Navigation

Search

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส."

pic3 22022018     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส." ให้แก่ผู้รับผิดชอบ 5 ส. ของหน่วยงาน จำนวน 28 ราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อนำกิจกรรม 5ส. มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจำวัน ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 22022018 pic2 22022018
pic4 22022018 pic5 22022018
pic8 22022018 pic9 22022018
pic6 22022018 pic7 22022018