Nav view search

Navigation

Search

“ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1” (ครั้งที่ 1)

pic2 26022018   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ผู้อำนวยการส่วนฯ และผู้แทนส่วนฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน และลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่ (ศพก.) ในพื้นที่อำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 


ภาพกิจกรรม

pic1 26022018 pic3 26022018
pic5 26022018 pic7 26022018
pic6 26022018 pic4 26022018