Nav view search

Navigation

Search

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อ

pic3 3032018     สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อปศุสัตว์เขต 1" แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 เพื่อสร้างเครือข่าย กำหนดรูปแบบและทิศทาง ในการพัฒนาการผลิตและการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2561 ณ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 3032018 pic2 3032018
pic4 3032018 pic5 3032018
pic6 3032018 pic7 3032018
pic8 3032018 pic9 3032018