Nav view search

Navigation

Search

ตรวจรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลสิสและฟาร์มสุกรปลอดโรคปากเท้าเปื่อยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

pic1 7032018     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าตรวจสอบฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในอำเภอลาดบัวหลวง และเข้าตรวจฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลสิสในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลการตรวจสอบผ่านการรับรองฟาร์มปลอดโรค

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 7032018 pic3 7032018
pic4 7032018 pic6 7032018