Nav view search

Navigation

Search

ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1

pic1 8032018     ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดย นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ออกตรวจติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงแพะเนื้อ (ศพก.) และกลุ่มแพะ แปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

 

 


ภาพกิจกรรม

pic2 8032018 pic3 8032018
pic4 8032018 pic5 8032018
pic6 8032018 pic7 8032018