Nav view search

Navigation

Search

ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ส่วนภูมิภาค หน่วยงานในสำนักงานปศุสัตว์เขต 1

pic8 13032018     สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  นำทีมโดยนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ออกตรวจติดตามและประเมินผลและให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรม 5 ส.ส่วนภูมิภาค หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยได้ออกตรวจติดตามและประเมินผลฯ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ด่านกักสัตว์ชัยนาท และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic9 13032018 pic10 13032018
pic11 13032018 pic12 13032018
pic13 13032018