Nav view search

Navigation

Search

คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ส่วนกลาง ตรวจประเมินผลกิจกรรม 5ส สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

pic1 28032018     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ส่วนกลาง มาตรวจประเมินผลและให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรม 5 ส. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 28032018 pic3 28032018
pic4 28032018 pic5 28032018
pic6 28032018