Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี

pic7 45042018     เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งเข้าตรวจห้องปฏิบัติการสำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 45042018 pic2 45042018
pic3 45042018 pic6 45042018
pic8 45042018 pic9 45042018
pic10 45042018 pic11 45042018
pic12 45042018 pic13 45042018
pic14 45042018 pic5 45042018