Nav view search

Navigation

Search

สืบสานประเพณีไทย เทศกาลวันสงกรานต์

pic5 05042018     ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สืบสานประเพณีไทย เทศกาลวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิมลพร ธิติศักดิ์ และท่านเขตประภาส ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 05042018 pic2 05042018
pic3 05042018 pic4 05042018
pic6 05042018 pic7 05042018
pic8 05042018