Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและโรงงานแปรรูปตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี

pic4 2425042018     เมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและโรงงานแปรรูป ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งเข้าตรวจห้องปฏิบัติการสำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 2425042018 pic2 2425042018
pic3 2425042018 pic5 2425042018
pic6 2425042018 pic7 2425042018
pic8 2425042018