Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกตรวจรับรองต่ออายุ GMP ศูนย์รวบรวมไข่

pic6 07052018     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ออกตรวจรับรองต่ออายุ GMP ศูนย์รวบรวมไข่ บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 07052018 pic2 07052018
pic3 07052018 pic4 07052018
pic5 07052018 pic7 07052018