Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดโครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มาตรฐานการเก็บและนำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

pic9 10052018     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดโครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มาตรฐานการเก็บและนำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้แก่คณะปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์น้ำนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีการเก็บและนำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือแล้วยังลดความผิดพลาดของผลวิเคราะห์น้ำนมดิบ จากการปฏิบัติไม่ถูกต้องในการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ณ ลพบุรี อินน์ รีสอร์ท ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพกิจกรรม

pic1 10052018 pic6 10052018
pic10 10052018 pic3 10052018
pic4 10052018 pic5 10052018
pic7 10052018 pic8 10052018
pic3 10052018