Nav view search

Navigation

Search

ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร และตรวจรับรองสถานภาพ ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

pic4 15062018     ในวันที่ 15 มิถุนายน  2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนสุขภาพสัตว์  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท และด่านกักกันสัตว์ชัยนาท  ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร  อำเภอวัดสิงห์ และตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะพร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 15062018 pic3 15062018
pic2 15062018 pic5 15062018