Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์

pic6 19062018     เมื่อวัน 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดยนายสัตว์แพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมออกติดตามงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การเลี้ยงไก่พื้นเมือง” ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านปศุสัตว์) หมู่ที่ 3 ตำบลโพดำนางออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  โดยมีท่านปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic5 19062018 pic7 19062018
pic9 19062018 pic10 19062018
pic11 19062018