Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในพื้นจังหวัดชัยนาท

pic18 19062018      เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดยนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท และลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรฟาร์มแพะ “ก้องภพฟาร์ม” ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic12 19062018 pic13 19062018
pic14 19062018 pic16 19062018
pic17 19062018