Nav view search

Navigation

Search

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานผสมเทียม(อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม)รุ่นที่ 2 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

pic7 02072018     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) รุ่นที่ 2 ทั้งนี้ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 02072018 pic2 02072018
pic3 02072018 pic4 02072018
pic5 02072018 pic6 02072018