Nav view search

Navigation

Search

ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

pic1 31082018     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท และด่านกักกันสัตว์ชัยนาท  ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากแลเท้าเปื่อยในสุกร ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 31082018 pic3 31082018
pic4 31082018 pic5 31082018
pic6 31082018