Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด

pic1 25092018     ในวันที่ 25 กันยายน 2561สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด มีความรู้ความเข้าใจด้านข้อกำหนด หลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพื่อประกอบการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด มีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และผู้สนใจ จำนวนรวม 100 คน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน

 

 

 


ภาพกิจกรรม

pic2 25092018 pic3 25092018
pic4 25092018 pic5 25092018